Uchwała Nr 24/2003 z 28 VIII 2003r.

Uchwała Nr 24/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

 Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2004-2007 w następującym składzie:
1/ Ryszard Grzegorczyk
2/ Stanisław Kozera
3/ Feliks Szczepanik

§ 2

Opinia winna zawierać elementy, o których mowa w art. art.158, 159, 162 ustawy
z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070
z późniejszymi zmianami)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl