Zarządzenie Nr 12/08 z 16 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 16 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z remontem strażnicy w Czyżowie przy zadaniu p. n.  „Strażnica - sercem wsi Czyżów”, w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji – Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Członkowie:     Jan Stachurski –  Z-ca Wójta
                    Teofil Dresel – OSP Czyżów

§ 2

Ustalam termin odbioru robót na 24.04.2008 r. roku godz. 1400. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl