ZARZĄDZENIE Nr 21/08 z 23 maja 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr21/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 23 maja 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Na podstawie art.186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2005 roku Dz. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758, w rozdziale 75818,
   § 481 o kwotę 800,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 757, w rozdziale 75702,
   w § 8070 o kwotę 800,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę zwiększonej kwoty odsetek od kredytu spowodowanej podwyższeniem stóp procentowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl