Zarządzenie Nr 25/08 z 18 czerwca 2008 roku

Zarządzenie Nr 25/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.748,00 zł w tym:
 w dziale 801, rozdziale 80104 § 4210  o kwotę  4.300,00 zł
 w dziale 801, rozdziale 80110 § 4240  o kwotę  448,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.748,00 zł w tym:
w dziale 801, rozdziale 80104 
§ 4260 o kwotę 3.200,00 zł
§ 4300 o kwotę 65,00 zł
§ 4370 o kwotę 1.035,00 zł
w dziale 801, rozdziale 80110 § 3240  o kwotę 448,00 zł
z przeznaczeniem na zakup energii, przegląd instalacji kominowej, zakup usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu w Stopnicy oraz wypłatę stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Gimnazjum.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl