Zarządzenie Nr 18/08 z 16 maja 2008 roku

Zarządzenie Nr 18/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 16 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-034/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011-034/08 z dnia 28.04.2008r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85295
§ 2030 o kwotę 19.628,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85295
 § 3110 o kwotę 17.828,00 zł
 § 4210 o kwotę 1.800,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl