Uchwała Nr XVI/20/08 z 22 lipca 2008r.

Uchwała Nr XVI/20/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 22 lipca 2008r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnej Gminy w Stopnicy Pani Ryszardy Wiśniewskiej, w Okręgu Wyborczym Nr 13 z listy Nr 18 Komitetu Wyborczego Wyborców „Najlepsza gmina” Stopnica, wskutek śmierci.

§ 2

Uchwałę przesyła się Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 


Uzasadnienie

Radna Pani Ryszarda Wiśniewska zmarła dnia 7 maja 2008 roku. Zgodnie z treścią art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw mandat radnego wygasa wskutek jego śmierci, co stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl