Zarządzenie Nr 32/08 z 28 lipca 2008 roku

Zarządzenie Nr 32/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 28 lipca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-060/08 z dnia 18 lipca 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011.1-060/08 z dnia 18.07.2008r.) oraz Nr FN.I.3011-084/08 z dnia 25 lipca 2008r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: FN.I.3011-084/08 z dnia 25.07.2008r.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85213 § 2010
o kwotę 2.000 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85213 § 4130
o kwotę 2.000 zł

Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85295 § 2030
o kwotę 19.608 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85295 § 3110
 o kwotę 19.608 zł


Zmniejszenia dokonuje się na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl