Zarządzenie Nr 38/08 z 20 sierpnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 38/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 20 sierpnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85212 § 4010
o kwotę 6 445 zł
 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85212 § 4170
o kwotę 6 445 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:
Zmiany dokonano na podstawie pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Polityki Społecznej .


 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl