Zarządzenie Nr 52/08 z 29 września 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 52/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 29 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 

 Na podstawie art.188 ust.1.1 i ust.2.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się wydatki budżetowe
 w dziale 754, w rozdziale 75412, w § 4270 o kwotę zł 4.000,00
 w dziale 801, w rozdziale 80103, w § 4018 o kwotę zł 52.650,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe
 w dziale 754, w rozdziale 75412, w § 4300 o kwotę zł 4.000,00
z przeznaczeniem na zakup usług.
 w dziale 801, w rozdziale 80103, w § 4178 o kwotę zł 52.650,00
z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – zmiana klasyfikacji .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl