Protokół Nr XVI/08

Protokół Nr XVI/08

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 22 lipca 2008r.
W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 13 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- przedstawiciel Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy – Jan Łukasik,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska
- radca prawny Wojciech Zręda.
Otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz.9.00.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i
 przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 24 kwietnia
 2008r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
 b) zmian w planie finansowym Zakładu Budżetowego na 2008 rok,
 c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta,
 d) wygaśnięcia mandatu radnej,
 e) ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania
 - zaopiniowanie wykazu działek do komunalizacji.
10. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XVI sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał (obecnych 12 radnych).
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po czym otworzył dyskusję nad jego treścią.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej radnej Ryszardy Wiśniewskiej.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokółu głosowało 12 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 24 kwietnia 2008r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 24 kwietnia 2008r.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zapytał czy przyznano środki na utrzymanie Przedszkola w Smogorzowie na rok 2008/2009, czy gmina otrzymała środki na ocieplenie budynków szkolnych (wiejskich), w którym roku planowane jest wykonanie ocieplenia, kiedy będzie wykonane oświetlenie uliczne w Podlasku na które został już opracowany projekt, w jakim terminie planowane jest wykonanie asfaltowania dróg gminnych?
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Krzysztofa Zycha Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak zwrócił uwagę, że poruszone przez radnego problemy nie dotyczą informacji o realizacji uchwał lecz kolejnego punktu porządku obrad tj. „interpelacje i zapytania radnych” gdzie pytania te przeniesiono.
Z uwagi na brak dyskusji dotyczącej informacji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji głosowało 12 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Jerzy Cichoń przypomniał, że składał wniosek o przywrócenia praw miejskich Stopnicy i czy w tym temacie podjęto już pewne działania, zgłosił wniosek w sprawie wydłużenia godzin pracy apteki w Stopnicy do godz. 22 oraz godzin pracy Urzędu Pocztowego do godz. 16. Poruszył problem ufundowania sztandaru dla Rady Gminy. Zapytał jak przygotowane są szkoły na czas wakacji pod kątem spędzania wolnego czasu przez dzieci? Ponownie poruszył problem wprowadzenia ograniczenia prędkości jazdy pojazdów poruszających się ulicami Stopnicy.
- radny Jan Kowalik zapytał czy dokonano już odbioru nawierzchni asfaltowej dróg po zgłoszonych poprawkach?
- radny Józef Fiutko zgłosił wniosek o utwardzenie rumoszem nawierzchni drogi gminnej w Klępiu Górnym, poruszył również problem zwrotu środków które wpłynęły do budżetu gminy ze sprzedaży świetlicy wiejskiej. Przypomniał, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami mieszkańców sołectwa Klępie oraz Wójta Gminy środki te planowane były do wykorzystania na zakup wyposażenia dla istniejącej świetlicy lub na inny cel lecz dla tego sołectwa. Zgłosił również wniosek o przystąpienie do remontu dachu świetlicy wiejskiej w Klępiu Dolnym w ramach planowanych wydatków ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.
- radny Ryszard Grzegorczyk zgłosił wniosek o wygospodarowanie w budżecie gminy środków na wykonanie odwiertów w miejscowości Żerniki Dolne celem wykonania badań obecności wód geotermalnych.
Wniosek w przedmiotowej sprawie poparł radny Jerzy Cichoń.
W dalszej części sesji uczestniczyło 13 radnych przybył radny Czesław Sztuk.
 Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek w sprawie zwiększenia wydatków na realizację zadania „Adaptacja zbiornika wodnego w Wolicy na cele sportowo-rekreacyjne” oraz o zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum gminy”.
W nawiązaniu do wniosku radnego Wójt Gminy Ryszard Zych wyjaśnił, że środki przeznaczone na inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 6,2 pn. „Rewitalizacja małych miast” nie kolidują ze środkami dotyczącymi inwestycji pn. „Adaptacja zbiornika wodnego w miejscowości Wolica” ponieważ środki finansowe dla realizacji tej inwestycji pochodzić będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Odnowa wsi”. Wysokość środków o których mowa w uchwale jest zasadna ze względu na fakt wielkości finansowanej inwestycji. Inwestycja dotycząca rewitalizacji miejscowości Stopnica będzie oscylować w granicach 2,5-3mln zł. natomiast koszt inwestycji polegającej na „Adaptacji zbiornika wodnego w Wolicy” wynosił będzie ok. 500-800 tys. zł. W powyższego faktu wynika tak duża rozbieżność środków zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
- radny Ryszard Grzegorczyk poddał pod rozwagę problem zakupu gruntów (łąk) w m. Folwarki celem budowy zalewu.
W nawiązaniu do wniosku radnego Wójt Gminy poinformował, że środki na tą inwestycję można planować lecz dopiero z chwilą wykupienia przez gminę potrzebnych gruntów.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Zakładu Budżetowego na 2008 rok.
- dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści projektu uchwały udzielił Kierownik ZGK w Stopnicy Jan Łukasik informując, że wymieniona w projekcie uchwały kwota uległa zmianie z uwagi na podatek VAT. W dalszej wypowiedzi poinformował, że zakupiony dla potrzeb zakładu samochód ciężarowy - wywrotka ( do 3,5 t.) służył będzie do przewozu pracowników i sprzętu niezbędnego do usuwania awarii oraz prac zleconych przez gminę.
Z uwagi na brak dyskusji dotyczącej treści projektu uchwały po odczytaniu projektu przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta po czym poinformował, że skargę na działalność Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy złożył p. Henryk Kordos zam. Mietel. Przypomniał, że Rada Gminy rozpatrywała już skargi na działalność Wójta i pracowników Urzędu Gminy i o podjętym przez Radę Gminy stanowisku informowano zainteresowanego. Poinformował, że pisma i skargi wpływają do Rady i Urzędu Gminy bezpośrednio od p. Kordosa lub za pośrednictwem innych organów jak Wojewody Świętokrzyskiego, Wydziału Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, lecz bardzo często są to kserokopie dotyczące tej samej sprawy. Zarzuty podniesione w skardze były badane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy ( informacja w załączeniu) oraz wyjaśniane zainteresowanemu przez Urząd Gminy co wynika z treści prowadzonej przez gminę korespondencji (korespondencja dotycząca zniszczonych mostków, rozgraniczenia gruntów oraz wycięcia gałęzi i krzaków stanowi załącznik do niniejszego protokółu). Często zarzuty składane przez Pana Kordosa były przedmiotem rozpoznania przez organa sądowe. W rozstrzygnięciu spraw sąd uznawał, że skargi p. Kordosa są bezzasadne. Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Wojewody Świętokrzyskiego oraz treść skargi p. Kordosa.
W dalszej części dyskusji głos zabrał radca prawny Wojciech Zręda który poinformował, że aktualnie z p. Kordosem prowadzonych jest przez organa sądowe kilka spraw gdzie gmina jest pozwana lecz sprawy te nie mogą doczekać się rozstrzygnięcia ponieważ sąd często nie wie o co wnosi skarżący. Zwrócił uwagę, że pomimo udzielanych wyjaśnień skargi i pisma składane przez p. Kodosa od kilku lat dotyczą tych samych spraw.
 Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta po czym otworzył dyskusję.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych (członek Komisji Rewizyjnej) zgłosił wniosek o przypomnienie zapisu z treści protokółu Komisji Rewizyjnej gdzie rozpatrywana była sprawa p. Kordosa.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 maja 2007r. w części dotyczącej rozpatrywania zarzutów p. Kordosa.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji nad treścią uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej.
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosownia.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy informując:
- podpisano już umowę na funkcjonowanie od miesiąca września na okres 2 lat trzech przedszkoli w: Strzałkowie, Czyżowie i Klępiu Górnym. Natomiast dla miejscowości Mietel i Smogorzów został złożony projekt na utworzenie przedszkola. Ze strony gminy nie podejmowano żadnych czynności zmierzających do termomodernizacji budynków szkolnych a w szczególności nie kwalifikuje się do termomodernizacji budynek szkoły w Smogorzowie o który pyta radny Zych. W zakresie wykonania oświetlenia ulicznego w m.Podlasek poinformował, że w tym temacie trwają rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad która opracowuje program „Bezpieczeństwo na drogach krajowych” i jeżeli droga w m. Podlasek spełni wymagane kryteria oświetlenie zostanie wykonane lecz na koszt Generalnej Dyrekcji.
- zmieniono umowę z firmą wykonującą asfaltowanie dróg w części dotyczącej terminu wykonania asfaltowania. W podpisanym aneksie termin zakończenia asfaltowania określono na koniec miesiąca sierpnia br. Zmiana terminu zakończenia prac powstała z uwagi na trwające spory na przygotowywanych przez firmę odcinkach dróg do asfaltowania. W m. Mietel i Strzałków wytyczenie spornych odcinków dróg zlecono geodecie.
- ubieganie się o nadanie praw miejskich dla Stopnicy przesunięto w czasie z uwagi korzystne dla gminy jako gminy wiejskiej dofinansowania szczególnie w dziedzinie oświaty. Obecnie sytuacja finansowa w zakresie dofinansowania uległa zmianie w związku z czym należy przeanalizować wskaźniki którym należy sprostać aby otrzymać prawa miejskie.
- interpelacja w sprawie wydłużenia godzin pracy apteki w Stopnicy do godz. 22 zostanie przesłana do Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w celu uwzględnienia przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek w Stopnicy.
Odpowiedzi na interpelację w sprawie wydłużenia godzin pracy Urzędu Pocztowego do godz. 16 udzielił Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak informując, że temacie tym prowadził rozmowy z Dyrekcją Urzędu Pocztowego w Kielcach gdzie poinformowano, że brak możliwości zmiany godzin pracy Urzędu Pocztowego z uwagi na wprowadzenie jednolitego czasu pracy dla placówek działających na terenie całego kraju.
Na kolejne interpelacje i zapytania radnych odpowiedzi udzielił Wójt Gminy informując:
- brak możliwości zorganizowania zajęć dla dzieci w szkole w okresie wakacji z uwagi na fakt, że czas wakacji zgodnie z przepisami karty nauczyciela jest czasem wolnym od pracy. W związku z powyższym zlecenie nauczycielowi prowadzenia zajęć z dziećmi w czasie wakacji wymaga jego zgody oraz pociąga za sobą dodatkowe środki finansowe,
- nie dokonano jeszcze odbioru nawierzchni asfaltowej dróg po zgłoszonych poprawkach ponieważ pracownik Urzędu prowadzący te sprawy zgodnie z planem przebywa na urlopie wypoczynkowym.
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy pozwoli na ogłoszenie przetargu na zakup rumoszu. Planowana do remontu droga w Klępiu Górnym zostanie utwardzona. Środki które wpłynęły do budżetu gminy ze sprzedaży starej świetlicy wiejskiej w Klępiu Górnym mogą być wykorzystane na zakup wyposażenia do nowej świetlicy wiejskiej. Należy rozeznać zakres prac remontowych dachu budynku świetlicy wiejskiej w Klępiu Dolnym oraz ustalić jaki zakres prac remontowych może finansować gmina.
- z posiadanych przez gminę informacji wynika, że prowadzone były odwierty w Żernikach Dolnych lecz na głębokości 1213m. Z informacji archiwalnych uzyskanych od pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział Świętokrzyski wynika, że podczas wiercenia napotkano na skok temperatury jednak wzrost ten był na poziomie mogącym dawać podejrzenia, że występują tam wody geotermalne. Sprawdzaliśmy możliwości występowania wód geotermalnych na terenie gminy Stopnica, konsultowaliśmy się Geologiem Wojewódzkim. W posiadaniu Geologa Wojewódzkiego jest opracowanie z 1999r. Pt. „Studium możliwości wykorzystania energii geotermalnej w województwie świętokrzyskim” przygotowane przez Państwową Akademię Nauk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii (Laboratorium Geotermalne). Z opracowania jednoznacznie wynika, że na terenie naszej gminy nie występują warunki pozwalające na efektywne wykorzystanie energii geotermalnej.
Po zapoznaniu się z powyższym radni zawnioskowali o zamieszczenie na stronie internetowej urzędu informacji na temat miejscowości gdzie istnieją podejrzenia, że występują tam wody geotermalne tj. Żerniki Dolne i Szczeglin.
W nawiązaniu do wypowiedzi Wójta Gminy w sprawie przywrócenia praw miejskich Stopnicy Sekretarz Gminy Anna Godowska poinformowała, że procedura przywrócenia praw miejskich jest skomplikowana i długotrwała gdzie między innymi miejscowość musi spełnić następujące kryteria: urbanistyczne, administracyjne, demograficzne, geograficzne i historyczne. Część spełniamy na pewno ponieważ Stopnica posiadała prawa miejskie. Gorzej jest z kryteriami: urbanistycznymi gdzie bada się typ i gęstość zabudowy a także istniejącą infrastrukturę w odniesieniu do urządzeń komunalnych, demograficznymi gdzie miejscowość ubiegająca się o prawa miejskie winna liczyć co najmniej 2.000 mieszkańców (Stopnica liczy 1.350) z których ponad 60% utrzymuje się z działalności pozarolniczej ponadto powierzchnia miejscowości Stopnica – 454 ha w stosunku do zabudowy 50 ha jest procentowo bardzo niska.
Mając powyższe na uwadze Przewodniczący Rady Gminy zgłosił propozycję przygotowania uchwały intencyjnej celem przystąpienia do kompletowania wymaganych dokumentów, jednak zwrócił uwagę aby przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą rozpatrzyć pozytywne i negatywne skutki wejścia w życie uchwały jak np. pozbawienie nauczycieli dodatków wiejskich.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad wykazem działek do komunalizacji położonych we wsi Kąty Stare, Folwarki.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Przedłożony wykaz działek zaopiniowano pozytywnie. ( 13 za).
Wykaz działek stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach zawierającym odpowiedź na interpelację radnego w sprawie ustawienia znaku E-5a w ciągu drogi krajowej nr 73 w m. Stopnica. Z treści pisma wynika, że zgodnie obowiązującymi przepisami Generalna Dyrekcja nie wyraża zgody na ustawienie znaku o którym mowa.
Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
- radny Ryszard Grzegorczyk zgłosił wniosek o wytyczenie przez geodetę pasa drogowego drogi łączącej miejscowości Prusy-Kuchary ponieważ na pewnym odcinku droga ta nie jest utwardzona z uwagi trwające spory. Poinformował ponadto, że istnieje możliwość bezpłatnego pobrania rumoszu z Grzybowa z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych w związku z powyższym zdaniem radnego należałoby rozeznać sytuację ponieważ w tym przypadku jedyny koszt rumoszu to transport.
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o przeprowadzenie remontu drogi w Szklanowie.
W nawiązaniu do wniosku radnego Wójt Gminy poinformował, że jedną z przyczyn odstąpienia od remontu drogi w m. Szklanów są spory mieszkańców co do ustalenia pasa drogowego rozstrzygane między innymi przez organa sądowe.
- Jan Kolasiński Sołtys Stopnicy poruszył problem wprowadzenia ograniczenia prędkości jazdy pojazdów poruszających się ulicami Stopnicy w dni wolne od pracy. Zwrócił się o wystąpienie do organów policji z apelem prowadzenia częstych kontroli kierowców pojazdów którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego.
W nawiązaniu do wypowiedzi Sołtysa Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na najbliższą sesję zostanie zaproszony Komendant Powiatowy Policji celem omówienia spraw bezpieczeństwa.
- Sołtys wsi Suchowola Marek Maj zapytał czy drogi utwardzone rumoszem zostaną zamknięte grysem?
- Sołtys wsi Zaborze Teresa Wróbel poinformowała, że w m. Zaborze uszkodzone są hydranty p.poż. w związku z powyższym zwróciła się z prośbą o ich naprawę.
W odpowiedzi na pytanie sołtysa wsi Suchowola Wójt Gminy poinformował, że na drogi utwardzone rumoszem zostanie dowieziony kliniec. Ponadto zwrócił się do radnych i sołtysów o zgłaszanie potrzeb w zakresie dróg wymagających utwardzenia rumoszem.
W odpowiedzi na pytanie sołtysa wsi Zaborze Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy Jan Łukasik poinformował, że w ubiegłym roku przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Busku-Zdroju prowadzony był przegląd hydrantów p.poż. również w m. Zaborze i jak wynika ze sporządzonego protokółu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Poinformował ponadto, że pracownicy Zakładu sprawdzą czy zgłoszony hydrant jest faktycznie uszkodzony.
Radny Czesław Sztuk zgłosił wniosek o przegląd dwóch hydrantów p.poż. w m. Suchowola ponieważ też są uszkodzone.
Ad.10.Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 11.50.

Protokolant

Zofia Marzec


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl