Zarządzenie Nr 81/08 z 22 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 81/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót polegających na: wykonaniu i montażu krat na oknach w świetlicy wiejskiej w Czyżowie.

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót polegających na: wykonaniu i montażu krat na oknach w świetlicy wiejskiej w Czyżowie.

Przewodniczący Komisji – Mariusz Szcześniak
Członkowie:
Mirosław Siekierski - inspektor UG
Krzysztof Rogala – inspektor UG
Odbiór robót zostanie dokonany w dniu 23 grudnia 2008r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl