Uchwała Nr 32/03 z 30 X 2003r.

Uchwała Nr 32/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie zmian w organizacji ochrony zdrowia.

 Na podstawie art. 36 i 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do rozważenia podjęcia prawem przewidzianych wstępnych czynności zmierzających do zmiany organizacji ochrony zdrowia w Gminie Stopnica.

§ 2

Zmiany w szczególności mogą polegać na likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz powierzeniu sprawowania opieki zdrowotnej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej .


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl