Uchwała Nr 56/03 z 30 XII 2003r.

Uchwała Nr 56/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w gminie Stopnica na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz.1143) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
w gminie Stopnica na 2004 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załączone pliki:
Uchwała Nr 56/03 z 30 XII 2003r (Uchwala_56_03_z_30XII2003_zalacznik.doc - 55.296 KB)
Data publikacji: 2004-01-08 23:04:13 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis: Uchwała Nr 56/03 z 30 XII 2003r

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl