Uchwała Nr XI/5/04 z 9 marca 2004r.

Uchwała Nr XI/5/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie zmiany taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica.

       
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) oraz art.24 ust.1, 3, 6, 8 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr 48/03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica wprowadza się następującą zmianę:
-  w "Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" w Tabeli skreśla się Lp.5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stopnicy oraz we wszystkich sołectwach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

U z a s a d n i e n i e


W związku z tym, że nie ma podstaw prawnych do ustalenia w formie uchwały opłaty za wydanie warunków przyłącza wody i kanalizacji, dokonanie zmiany jest konieczne.
Opłata będzie pobierana na innej podstawie.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl