Uchwała Nr XI/8/04 z 9 marca 2004r.

Uchwała Nr XI/8/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 9 marca 2004r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju
w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, polegającego na likwidacji jego działalności pod względem rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegającego na likwidacji Poradni Chirurgii Stomatologicznej w pionie lecznictwa ambulatoryjnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 


Uzasadnienie

Rada Powiatu w Busku Zdroju nie przedstawiła koncepcji zagwarantowania Poradni Chirurgii Stomatologicznej w pionie lecznictwa ambulatoryjnego na terenie powiatu buskiego. Uważamy, że taka poradnia winna funkcjonować.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl