Uchwała Nr XI/7/04 z 9 marca 2004r.

Uchwała Nr XI/7/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 9 marca 2004r.

w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr 55/03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy,  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy akceptuje projekt umowy dzierżawy mienia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 


Uzasadnienie

Uchwała Rady Gminy Nr 55/03 z dnia 15 grudnia 2003 roku zobowiązała Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy projektu umowy cywilnoprawnej dotyczącej zasad korzystania z mienia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy. Niniejsza uchwała stanowi wykonanie w/w uchwały.


Załączone pliki:
Załącznik (Zal1_do Uchwaly_7.doc - 45.056 KB)
Data publikacji: 2004-03-15 21:55:44 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis: UMOWA DZIERŻAWY

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl