Uchwała Nr XII/11/04 z 27 kwietnia 2004r.

Uchwała  Nr XII/11/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2004 roku


w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
   Na podstwie art.7 ust.1 pkt 2, art.18 ust.1 i 2 pkt 15, art.40, art.41 i art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samotrządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

   Uchwala się stawki opłat pobieranych przez Wójta Gminy Stopnica za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.1-3.


§ 2

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w
§ 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł
2) przy zajęciu jezdni pow.20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł
3) przy zajęciu jezdni pow.50  % do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł
2. Stawki określone w ust.1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok
postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny, jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym -   15,00 zł
2) w obszarze zabudowanym - 40,00 zł
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł
4) przy umieszczaniu urządzeń infrastruktury technicznej przez gminę, opłat nie stosuje się.
2. Roczne stawki opłat w wyskości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy ( wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.


§ 4

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt.3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
- poza terenem zabudowanym - 0,50 zł
- w terenie zabudowanym - 0,50 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł
3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty)
- 0,50 zł/1m2/dobę
4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe  - 2,00zł/1m2/dobę
2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:
1) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł
2) za każdy następny (nawet niepełny)- dodatkowo - 2,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6

   Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały

   Zgodnie z art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r,  Nr71 poz.838 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący samorządu terytorialnego ma obowiązek w terminie do dnia 1 czerwca  2004 roku określić stawki za zajęcie pasa drogowego. Wpływy otrzymane z tego tytułu stanowią dochód gminy i mają być przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl