Uchwała Nr XII/12/04 z 27 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XII/12/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie zbycia nieruchomości


   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz.543 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

   Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowaną działkę gminną oznaczoną nr 1061 położoną w Stopnicy o pow.0,03 ha, posiadającą księgę wieczystą nr 10873.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl