Uchwała Nr XII/13/04 z 27 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XII/13/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za sprzedanie nieruchomości


    Na podstawie art.70 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

   Postanawia się rozłożyć należność za sprzedawaną nieruchomość gminną oznaczoną nr 999, położoną w Stopnicy na rzecz P. Renaty Wójtowicz, na okres 10 lat.

§ 2

   Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia terminów spłaty rat oraz zobowiązuje się do zabezpieczenia reszty należności zgodnie z ustawą.

§ 3

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl