Uchwała Nr XII/14/04 z 27 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XII/14/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy

   Na podstawie art.44 ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

   Odwołuje się Panią Izabellę Kądzielawę-Skrzeszewską ze stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy z dniem 31 marca 2004r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 


Uzasadnienie

   Rada Gminy w Stopnicy Uchwałą Nr 55/03 z dnia 15 grudnia 2003r. podjęła decyzję w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy z dniem 31 marca 2004 roku.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości przejął z dniem 1 kwietnia br. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" w Stopnicy, z którym Gmina zawarła umowę dzierżawy budynku położonego w Stopnicy, przy ul. Kościuszki 12A.
W związku z likwidacją Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy zachodzi konieczność odwołania jego Kierownika.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl