Uchwała Nr XII/15/04 z 27 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XII/15/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2004r.


   zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

   Na podstawie art.7 ust.1 pkt 7 i art.18 ust.2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (D. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.21 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

   W Uchwale Nr 10/2002 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 88, poz.1032), zmienionej Uchwałą Nr 52/2003 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2003r. w załączniku Nr 1 do uchwały w dziale I. Mieszkaniowy zasób Gminy Stopnica, dodaje się w tabeli poz.19 i 20 w brzmieniu:

19. Adres: Stopnica ul. Kościuszki 12 A, Nr lokalu: 1, Pow. użytkowa: 70 m2

20. Adres: Stopnica ul. Kościuszki 12 A, Nr lokalu: 2, Pow. użytkowa: 64 m2,   


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie

   Gmina Stopnica nabyła w formie darowizny od Powiatu Buskiego działkę gruntu położoną w Stopnicy o powierzchni 0,4660 ha oznaczoną w ewidencji numerem 413/2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia, w którym znajdują się 2 komplety mieszkań.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl