Uchwała Nr XII/18/04 z 27 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XII/18/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta gminy

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się z dniem 1 stycznia 2004r. następujące wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Stopnica:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  4.430 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie  1.490 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.776 zł,
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 886 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl