Uchwała Nr XIII/25/04 z 8 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XIII/25/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 8 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie gminy Stopnicy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

    Na podstawie art.14 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1232 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

    W załączniku do uchwały Nr 27/93 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 8 sierpnia 1993r. zmienionej uchwałami Nr 42/93 z dnia 10 października 1993r. i Nr 2/2002 z dnia 22 marca 2002r. dodaje się pkt 3 o treści:

"3. Zakazuje się sprzedaży, podawania i spożywania oraz wnoszenia alkoholu w miejscach dawnego i obecnego kultu religijnego, obecnych i dawnych miejscach pochówku wszystkich religii, w tym również w budynkach znajdujących się w tych miejscach".

§ 2

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl