Uchwała Nr XVI/32/04 z 31 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr XVI/32/04
Rady Gminy Stopnica
z dnia 31 sierpnia 2004

w sprawie wnioskowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 15146 Falęcin Stary - Klępie Dolne

 

    Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r . Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn .zm) w związku z art.7 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

    Wnioskuje się do Rady Powiatu Buskiego o pozbawienie w trybie art. 10 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych, kategorii drogi powiatowej dla drogi Nr 15146 Falęcin Stary - Klępie Dolne, celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.


§ 2

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica


§ 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl