Uchwała Nr XVI/33/04 z 31 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr XVI/33/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

    Na podstawie art.109 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz 543 ze zm.) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591  ze zm.) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

     Wykonać prawo pierwokupu nieruchomości położonej w Stopnicy  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32/3 o pow. 0,47 ha (KW 44890), w odniesieniu do której sporządzona została umowa sprzedaży z dnia 28.07.2004r, Repertorium A Nr 6416/2004 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Kalety w Busku- Zdroju, za kwotę 246 200,00 zł


§ 2

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl