Uchwała Nr XVI/37/04 z 31 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr XVI/37/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 31 sierpnia 2004roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 25 000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu o kwotę 25 000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Uzasadnienie:
Zakup samochodu strażackiego dla jednostki w Czyżowie zwiększy bezpieczeństwo w gminie.
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego jest zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 2 i stanowi dotację.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl