Uchwała Nr XVI/39/04 z 31 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr XVI/39/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na II półrocze 2004r.

   Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

    Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na II półrocze 2004r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

   Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załączone pliki:
Załącznik (Uchwala_Nr_XVI_39_04_zalacznik.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2004-09-16 22:28:39 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis:

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl