Uchwała Nr XVI/40/04 z 31 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr XVI/40/ 04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 31 sierpnia 2004r

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.


    Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6 , art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h , art. 40 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami / oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. / Rada Gminy w Stopnicy uchwala co następuje:


§ 1.

   Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

    Traci moc uchwała Nr 5/2000 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 marca 2000r. w sprawie uchwalenia statutu i regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.

§ 3.

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.

§ 4.

    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załączone pliki:
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy (Uchwala_Nr_XVI_40_04_zalacznik.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2004-09-16 22:36:27 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Opis:

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl