Kontrole w 2014 roku
   Kontrole  przeprowadzone w Urzędzie Gminy Stopnica w 2014 roku

 

I. Termin kontroli: 14 lutego 2014 r.

Nazwa organu kontrolującego: Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień: Przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych,

Ustalenia kontroli zawiera protokół Nr 22/14

 

II. Termin kontroli: 27 lutego 2014 r.

Nazwa organu kontrolującego: ŚBRR – Biuro PROW w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień: wizytacja projektu „Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie na świetlicę wiejską oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz parku i budynku rekreacyjno-sportowego w  miejscowości Stopnica” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

Ustalenia kontroli zawiera raport z czynności kontrolnych Nr 13/413/0090/14 z 27.02.2014r.

 

III. Termin kontroli: 24 lipca 2014 r.

Nazwa organu kontrolującego: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Charakterystyka badanych zagadnień:

1)      organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowości rozpatrywania i załatwiania przez organy gminy skarg i wniosków w okresie 2013-2014,

2)      stosowanie przez Wójta Gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśniecie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie 2013-2014,

3)      sposób prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w okresie 2013-2014,

4)      stosowanie ustawowej procedury przy udzielaniu, odmowie wydania oraz cofaniu zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach.

Ustalenia kontroli zawiera wystąpienie pokontrolne: PNK.III.431.42.2014 z 18.09.2014 r.

 

IV. Termin kontroli: 26 sierpnia 2014 r.

Nazwa organu kontrolującego: Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień:

1)      realizacja umowy nr 1/PI/KL-6.1.3.2014 z dnia 19.92.2014 r. w przedmiocie zorganizowania prac interwencyjnych,

2)      realizacji umowy 0106/105/S/KL-6.1.3.2014 z dnia 05.03.2014 r. dotyczącej stażu

3)      realizacji umowy 0254/009/5/POKL-7.2.1/2014 z dnia 23.05.2014 r. dotyczącej stażu

Ustalenia kontroli zawierają protokoły z kontroli z dnia 26.08.2014 r.

 

V. Termin kontroli: 25 i 29 września 2014 r.

Nazwa organu kontrolującego: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola końcowa projektu Nr RPSW.04.01.00-26-594/09

Ustalenia kontroli zawiera informacja pokontrolna.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl