Uchwała Nr XVII/44/04 z 5 listopada 2004r.

Uchwała Nr XVII/44/2004
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 5 listopada 2004 roku
w sprawie zakupu nieruchomości

 
Na podstawie art.18 ust.2pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się nabyć działkę nr 59 o pow.0,16 ha położoną w Stopnicy, od Pana Wróbel Jerzego, za kwotę 20 500,00 zł na cele budowy parkingu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl