Uchwała Nr XVII/42/04 z 5 listopada 2004r.

Uchwała Nr XVII/42/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 5 listopada 2004


w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Stopnica.

 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r  Dz.U. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz .984, Nr 153 poz. 1217, Nr214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Stopnica na okres 3 lat będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Stopnica.

§ 3

1.Przeprowadzenie przetargu, z wyłączeniem wyboru najkorzystniejszej oferty, powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

2.Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy wypracowaną przez Komisję przetargową na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączone pliki:
Specyfikacja (Specyfikacja.doc - 106.496 KB)
Data publikacji: 2004-11-15 12:24:02 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl