Uchwała Nr XIX/50/04 z 6 grudnia 2004r.

Uchwala Nr XIX/50/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 6 grudnia 2004r.

w sprawie programu poprawy stanu uzębienia dzieci.

Na podstawie art.7 ust. l pkt l i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) oraz art. 7 ust. l pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

W związku z rozpoznaniem przez lekarzy stomatologów złego uzębienia dzieci Gminy Stopnica oraz niskiej jakości materiałów stomatologicznych używanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Rada Gminy postanawia:

§1

1) zakupić wypełnienia światłoutwardzalne, materiały podkładowe, środki do
profilaktyki, środki dezynfekcyjne, leki, narzędzia do kanałowego leczenia zębów o krótkim okresie trwałości.
2) przekazać je realizatorowi wyłonionemu w trybie ustawowym do rozliczenia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl