Uchwała Nr XXI/63/04 z 30 grudnia 2004r.

Uchwała Nr XXI/63/04
Rady Gminy w stopnicy
z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z  póżn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na I półrocze 2005r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załączone pliki:
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na I półrocze 2005r. (U63_04zal(plan kom_rew_naIpol2004).doc - 39.424 KB)
Data publikacji: 2005-01-11 22:11:07 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl