Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2004r

Rada Gminy w Stopnicy

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOPNICA ZA 2004 ROK

Budżet Gminy Stopnica wg uchwały Nr XI/ 1/2004 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 marca 2004 roku po stronie dochodów wynosił 14 077 234zł a wydatki równały się kwocie 17 584 569zł. W toku wykonywania budżetu plan dochodów po zmianach wynosi 11 092 850zł a wykonanie dochodów to kwota 10 500 058zł i jest to 94,66%w stosunku do dochodów ogółem. Plan wydatków po zmianach wynosi 13 211 735zł, natomiast wykonanie wydatków to kwota 11 496 624zł i jest to 87,02% w stosunku do wydatków planowanych.

Realizacja dochodów budżetu gminy.

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo.
Na plan 500zł wykonanie w wysokości 10 zł co stanowi jedynie 2% wynika z faktu, że w dalszym ciągu są zaległości z tytułu przyłączy kanalizacyjnych. Sprawy skierowane są do Komornika.
Dział 020-Leśnictwo.
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich kształtują się w różnych latach na różnym poziomie i w związku z tym trudno jest zaplanować bardzo dokładnie takie dochody, które wykonano w 97,69%.
Dział 600-Transport i łączność.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj na naprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonane zostały w 100%.
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa.
W dziale tym planowano dochody za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Na plan w wysokości 20 400zł uzyskane dochody między innymi z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowią kwotę 38 725zł i jest to 189,83% wykonania.
Dział 710-Działalność usługowa.
Dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęła w pełnej wysokości tj. 2 500zł. W związku z powyższym plan jest wykonany w 100%.
Dział 750-Administracja publiczna.
Planowane dochody to wpływy z opłaty administracyjnej, wpływy z różnych opłat tj. wpływy z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych oraz wpływy z tytułu prowizji od znaków skarbowych, które wykonano w 105,74% w stosunku do planu.
Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Dotacje celowe na zadania zlecone tj. na przeprowadzenie referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej wykonane w 100%.
Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
Dochody z tytułu podatków wykonano w stosunku do założonego planu w 116,61%.Jednakże zaległości z tego tytułu wynoszą 470 555zł a odsetki 526 503zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 464 562zł a skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń opiewają na kwotę 123 918zł. Nadpłaty stanowią kwotę zł 2 805.
Dział 758-Różne rozliczenia.


Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej wykonane są w 100%.
Dział 801-Oświata i wychowanie.
Zaplanowane dochody związane ze sfinansowaniem części wyprawki szkolnej z dofinansowaniem z PAOW, które przeznaczono na program szkoleniowy dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz na szkolenie z zakresu informatyki a także na remont szkoły podstawowej w Stopnicy zostały wykonane w pełnej wysokości. Zakup i montaż ławek przeniesiono do realizacji na 2005rok.Pomoce naukowe nie wymagały uzupełnienia. Ubezpieczenie budynków dokonywane będzie w 2005 roku z uwagi na konieczność uzupełnienia danych, które są niezbędne dla prawidłowego ubezpieczenia.
Dział 852- Pomoc społeczna.
Dochody zrealizowane w pełnej wysokości, gdyż są to dotacje ze świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
W dziale tym planowano dochody z tytułu sprzedaży usług szaletu publicznego, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, które wykonano w całości. Planowany zwrot części poniesionych kosztów związanych z budową kanalizacji w miejscowości Klępie Górne i Falęcin Nowy jest niezrealizowany z uwagi na to, że zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach środki te zwrócone będą w 2005 roku.
Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Dotacja na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonana w 100%.

Realizacja wydatków budżetu gminy.

Dział 010-Rolnictwa i łowiectwo.
Na plan 86 000zł wykonanie wynosi 79 809zł tj 92,8%.Nie wykorzystano środków w pełnej wysokości w zakresie zwalczania chorób zakaźnych z uwagi na to, że nie wystąpiły takowe choroby na terenie gminy Stopnica.
Dział 600-Transport i łączność.
Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 81,79%.Niewykonanie całości planu wynika z faktu, że gmina odstąpiła od budowy drogi Dziesławice-Czyżów.
Dział 630-Turystyka.
Z wydatków na zadania w tym zakresie finansowano rajdy harcerskie, wycieczki krajoznawcze młodzieży szkolnej w miarę zapotrzebowania.
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa.
W dziale tym zlecono regulację stanu prawnego dla połowy dróg gminnych, pozostałą kwotę pozostawiono na podziały i rozgraniczenia oraz wyceny działek lecz nie zachodziła taka potrzeba. Założone wydatki na rozbiórkę baraku zostały niewykorzystane z uwagi na fakt, że brak jest lokali socjalnych. Po zakończeniu robót adaptacyjnych budynku po byłej masarni na lokale socjalne rozbiórka zostanie wykonana. Z zaplanowanej kwoty na roboty adaptacyjne budynku na lokale socjalne zapłacono jedynie za projektowanie. Wykonawca mimo wykonania części prac nie dokonał zafakturowania robót.
Dział 710-Działalność usługowa.
W zakresie tej działalności poniesiono wydatki jedynie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego i opracowania uzasadnienia do uchwały o przystąpieniu do aktualizacji studium. Nie przystąpiono do aktualizacji studium ponieważ projekty nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu nie przewidują opracowywania studium uwarunkowań. W związku z powyższym opracowanie to stałoby się bezcelowe.
Dział 750-Administracja publiczna.
Plan wydatków zrealizowano w 80,66% w tym:
plan wynagrodzeń osobowych wykonano w wysokości 80,49%,funduszu płac nie wykonano w pełnej wysokości gdyż zwiększenie stanu zatrudnienia o 2 osoby nastąpiło z dniem 1 czerwca i 15 lipca 2004 roku, 2 pracowników pobierało długookresowe zasiłki chorobowe, nie wypłacono zaplanowanej odprawy emerytalnej, ponieważ pracownik który zamierzał przejść na emeryturę nie uzyskał uprawnień do świadczeń emerytalnych, planowane zatrudnienie 5 osób w ramach robót publicznych scedowano na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej, który był organizatorem robót. Nie wykonano planu usług remontowych, gdyż unieważniono 2-krotnie ogłaszany przetarg na remont posadzek w budynku urzędu z uwagi na bardzo wysoki koszt proponowany przez oferentów w stosunku do środków zaplanowanych w budżecie na ten cel. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu nowej centrali telefonicznej oraz uzyskano stały dostęp do Internetu obniżając koszty korzystania z sieci teleinformatycznej. Wydatki inwestycyjne wykonano w 82,85% na co złożyły się zakupy sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem tj. 6 komputerów, 3 drukarki i skaner-w formie bezprzetargowej wydatkowano kwotę 24 856zł.
Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Zaplanowane wydatki na zakup paliwa itp. dla policji i przekazane w formie darowizny wykonano w całości. Ochotnicze straże pożarne dotacje przeznaczone na dofinansowanie dwóch samochodów strażackich wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałe wydatki stanowiły zabezpieczenie na wypłaty ewentualnych diet dla strażaków, na zakup paliwa gdyby zaistniała konieczność gaszenia pożarów lub wystąpienia innych klęsk po koniec roku budżetowego.
Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
W dziale tym planowane są prowizje dla sołtysów z tytułu poboru podatków i ewentualne naprawy komputerów. Okazało się, że prowizje były mniejsze ponieważ związane są z wielkością inkasowanych podatków, których mniej zainkasowali, a komputery nie wymagały napraw. Rezerwa nie wykorzystana z uwagi na to, iż nie było nieprzewidzianych wydatków.
Dział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Zaplanowane w tym dziale wydatki na remonty świetlic zostały niewykorzystane z uwagi na to, że gmina ma możliwość uzyskania środków z funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego w roku 2005.Pozostałe zadania dotyczące wakacyjnego wypoczynku, częstotliwości zwoływania posiedzeń komisji a także w zakresie szkoleń, badań w przedmiocie uzależnień realizowane w miarę potrzeb. Wynagrodzenia i podróże służbowe nie wykonane w całości z uwagi na chorobę pracownika. Niewykorzystane środki w tym dziale zostały włączone do budżetu na 2005rok.
Dział 85195-Ochrona zdrowia.
Założone wydatki na ocieplenie budynku, w którym świadczona jest podstawowa opieka medyczna nie zostały wykorzystane w pełni z uwagi na fakt, że w drodze przetargu na te roboty uzyskano kwotę niższą.
Dział 852-Opieka społeczna.
Wydatki zaplanowane wykonano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałe środki zostały zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9272,23 ze względu na to, że niektóre osoby utraciły prawo do świadczeń rodzinnych lub przejścia części podopiecznych pobierających zasiłki stałe do systemu świadczeń rodzinnych.
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Wydatki na budowę kanalizacji w miejscowościach Falęcin Nowy i Klępie Dolne zrealizowano w 86,46% gdyż zmniejszeniu uległa wartość kosztorysowa. Zakres rzeczowy inwestycji został wykonany w 100%.
Nie zachodziła potrzeba odśnieżania ulic, placów ze względu na łagodną zimę. Remont oczyszczalni przełożono na 2005 rok. Zakup krzewów, które posadzone miały być w parku przełożono również na 2005 rok, gdyż najpierw remontowane będą alejki w parku.
Wydatków przeznaczonych na schroniska dla zwierząt niezrealizowano, gdyż nie zgłoszono wałęsających się bezpańskich psów, które należałoby umieścić w schronisku.
Oszczędności w wydatkach za zużycie energii elektrycznej powstały wskutek ograniczenia czasu oświetlenia ulic, a co za tym idzie także wydatki związane z konserwacją lamp oświetleniowych uległy zmniejszeniu. Wydatki inwestycyjne polegające na budowie nowych linii energetycznych wraz z lampami wykonano w całości. Montaż wiat przystankowych wykonano taniej niż zaplanowano.
Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Zaplanowane wydatki wykonano w 97% na co złożyły się między innymi wydatki na zakup książek, a w związku z opóźnieniem programu „Ikonka” pozostałe wydatki do zrealizowania zostały przesunięte na 2005 rok..
Dział 926-Kultura fizyczna i sport.
Wydatki niewykonane w zakresie usług remontowych w obiektach sportowych i związane z tym zakupy materiałów przełożono do realizacji na 2005 rok. Zadania w zakresie sportu szkolnego wykonano jedynie w miarę potrzeb młodzieży szkolnej.


Załączone pliki:
Dochody za 2004 (U17_Sprawozd_Z1.xls - 39.424 KB)
Data publikacji: 2005-05-06 09:20:27 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Wydatki za 2004 (U17_Sprawozd_Z2.xls - 52.736 KB)
Data publikacji: 2005-05-06 09:22:27 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl