Uchwała Nr XXVIII/37/05 z 27 września 2005r

Uchwała Nr XXVIII/37/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy


 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na okres od września do grudnia 2005r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załączone pliki:
Załącznik (U37zal.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2005-10-06 08:46:41 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl