Zamawiajacy: Gmina Stopnica

Adres: ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Kontakt: tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail: gmina@stopnica.pl, Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 513

Data publikacji: 2018-07-04 08:23:20

Przedmiot: Zakup wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania nowego przedszkola

Treść przetargu:

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2018

Numer ogłoszenia

1122863

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, sekretariat, pok. 10, I piętro. Termin składania ofert: 13.07.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi: 13.07.2018 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu, parter.

Podpisaną ofertę można również złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferta powinna być podpisana przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę- upoważnienie, pełnomocnictwo, wypis z KRS (jeżeli jest to konieczne).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@stopnica.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Rajtar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 3779 802

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część zamówienia Nr 1- sprzęt komputerowy i multimedialny

Część zamówienia Nr 2- pomoce dydaktyczne

Część zamówienia Nr 3- szafki do szatni

Część zamówienia Nr 4- środki czystości

Wykonawca może złożyć ofertę na realizację jednej, kilku bądź wszystkich części zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w treści dokumentacji zapytania ofertowego, w szczególności Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski Miejscowość: Stopnica, ul. Kazimierza Wielkiego

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie nowo wybudowanego przedszkola w Stopnicy w sprzęt komputerowy, multimedialny, meble szkolne, pomoce dydaktyczne, środki czystości.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część zamówienia Nr 1- sprzęt komputerowy i multimedialny (m.in. tablice interaktywne (multimedialne), laptopy, telewizory, kserokopiarka kolorowa)

Część zamówienia Nr 2- pomoce dydaktyczne (m.in. książki, klocki, gry, zabawki, puzzle edukacyjne)

Część zamówienia Nr 3- szafki do szatni dla 175 dzieci

Część zamówienia Nr 4- środki czystości (m.in. mydła, płyny do czyszczenia, kosze na odpady, szczotki)

Wykonawca może złożyć ofertę na realizację jednej, kilku bądź wszystkich części zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w treści dokumentacji zapytania ofertowego, w szczególności Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część zamówienia Nr 1- sprzęt komputerowy i multimedialny [kody i nazwy CPV: 32322000-6- Urządzenia multimedialne, 30213100-6 komputery przenośne, 32324600-6 telewizory, 30121100-4 fotokopiarki]

Część zamówienia Nr 2- pomoce dydaktyczne [kody i nazwy CPV: 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 37500000-3 gry i zabawki]

Część zamówienia Nr 3- szafki do szatni [kody i nazwy CPV: 39160000-1 meble szkolne]

Część zamówienia Nr 4- środki czystości [kody i nazwy CPV:39830000-9 środki czystości]

Wykonawca może złożyć ofertę na realizację jednej, kilku bądź wszystkich części zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w treści dokumentacji zapytania ofertowego, w szczególności Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 23 lipca-22 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w przedmiotowym zakresie. Dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wystarczające jest złożenie oświadczenia, które jest treścią formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w przedmiotowym zakresie. Dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wystarczające jest złożenie oświadczenia, które jest treścią formularza oferty.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w przedmiotowym zakresie. Dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wystarczające jest złożenie oświadczenia, które jest treścią formularza oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w przedmiotowym zakresie. Dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wystarczające jest złożenie oświadczenia, które jest treścią formularza oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w przedmiotowym zakresie. Dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wystarczające jest złożenie oświadczenia, które jest treścią formularza oferty.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany istotnych warunków postanowień zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna być podpisana przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę- upoważnienie, pełnomocnictwo, wypis z KRS (jeżeli jest to konieczne).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.
Najniższa cena –100%
Pozostałe oferty ocenione zostaną wg wzoru:
P = (Cmin/Cof) 100 %
Przy czym 1% = 1 pkt
gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert
Cof. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty
P - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

Wykluczenia

Wykonawcy którzy nie potwierdzą spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA STOPNICA/ ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W STOPNICY

Adres

Kazimierza Wielkiego 23

28-130 Stopnica

świętokrzyskie , buski

Numer telefonu

413779052

Fax

413779052

NIP

6551908589

Tytuł projektu

Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji- wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica

Numer projektu

RPSW.08.03.01-26-0037/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Liczba wyświetleń: 1

AKTUALIZACJA

Odpowiedzi na pytaniaZałączone pliki
zapytanie_ofertowe_przedszkole3.docDokumentacja zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_przedszkole3.doc - 456.192 KB)
Data publikacji: 2018-07-04 08:26:45 Redaktor: Mirosław Rajtar
proponowany_rozstaw_szafek_w_szatni2.pdfRzut parteru (proponowany rozstaw szafek) (proponowany_rozstaw_szafek_w_szatni2.pdf - 444.843 KB)
Data publikacji: 2018-07-04 08:32:48 Redaktor: Mirosław Rajtar
Odpowiedzi_na_pytania_przedszkole_10.07.2018.pdfOdpowiedzi na pytania (Odpowiedzi_na_pytania_przedszkole_10.07.2018.pdf - 1076.73 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 13:56:51 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 463
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2018-07-04 08:23:20
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2018-07-04 08:32:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu