Zamawiajacy: Gmina Stopnica

Adres: ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Kontakt: tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail: gmina@stopnica.pl, Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 575

Data publikacji: 2019-12-12 14:18:07

Przedmiot: Przetarg pisemny na sprzedaż drzew

Treść przetargu:

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż drzew (wywroty), które zostały przewrócone na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica, na działce gminnej nr 819/1 w Falęcinie Starym.

Przedmiotem sprzedaży są drzewa gatunku Topola osika w ilości 17 szt. o następujących obwodach: 85 cm, 90 cm, 92 cm, 91 cm, 98 cm, 101 cm, 112 cm, 85 cm, 92 cm, 98 cm, 98 cm, 75 cm, 78 cm, 71 cm, 95 cm, 72 cm, 90 cm.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 15.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Mirosław Siekierski  pok. Nr 18, tel. 41 3779800 w. 46.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 18.12.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 9 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „zakup drzew” (wzór oferty w załączeniu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2019 r. o godz.10.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować najwyższa cena.

W ramach zaoferowanej ceny, oferent dokona samodzielnie załadunku i transportu drzew do miejsca docelowego. 

Informacja dla oferentów:

1. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej polegającej na sprawdzeniu  jakości drzew przeznaczonych do sprzedaży.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew objętych kontraktem, z chwilą podpisania umowy przez strony.

3. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

4. Po sprzedaży drzew zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.Załączone pliki
oferta_umowa_sprzedaz_drzewa_wywroty2.docFormularz oferty i projekt umowy (oferta_umowa_sprzedaz_drzewa_wywroty2.doc - 33.28 KB)
Data publikacji: 2019-12-12 14:27:00 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 197
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-12-12 14:18:07
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-12-12 14:24:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu