Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2017-12-14 12:48:00 Ogłoszenia archiwalne

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Stopnica

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)     wykształcenie wyższe,

4)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)     nieposzlakowana opinia;  

6)     co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na  kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

7)     znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy oraz Instrukcja kancelaryjna

8)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;
 2. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;
 3. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;
 4. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
 5. bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 6. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
 7. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
 8. prawo jazdy kat. B;
 9. dyspozycyjność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

1)       prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Burmistrza,

2)       nadzorowanie przygotowania i kontrola materiałów kierowanych na posiedzenia burmistrza,

3)       nadzór nad sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji z prac rady i jej komisji,

4)       współpraca z radą – nadzór nad przygotowaniem materiałów pod obrady sesji rady,

5)       bezpośrednie kierowanie pracą urzędu, i w tym zakresie:

a)   bieżąca kontrola wykonania zadań urzędu,

b)   nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,

c)   wnioskowanie w sprawach awansowania, nagradzania oraz udzielania kar pracownikom urzędu w uzgodnieniu z zastępcą burmistrza, skarbnikiem i kierownikami referatów,

d)   nadzór nad kosztami funkcjonowania urzędu,

e)   opracowanie projektów zakresów czynności kierowników referatów i pracowników samodzielnych,

6)       wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem burmistrza,

7)       przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

8)       współudział w opracowywaniu projektów uchwał dotyczących statutu gminy i statutów sołeckich,

9)          prowadzenie książki kontroli urzędu,

10)       kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w urzędzie,

11)       zapewnienie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania urzędu,

12)       koordynowanie spraw dotyczących wyborów do sejmu, senatu, parlamentu europejskiego, organów samorządowych, sołtysów i rad sołeckich, ławników oraz referendum,

13)       organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli,

14)       nadzorowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych w urzędzie,

15)       prowadzenie biuletynu informacji publicznej,

16)       pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

17)       w zakresie obsługi burmistrza:

a)   organizowanie czasu pracy,

b)   współdziałanie z referatami i organizacja działań dotyczących realizacji zadań Burmistrza,

c)   kontrola terminowego przygotowywania przez kierowników referatów materiałów na sesję rady i posiedzenia komisji rady,

d)   kontrola terminowego przygotowywania przez kierowników referatów, kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji,

18)       organizowanie i koordynowanie zadań obronnych realizowanych przez urząd, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także z innych ustaw szczególnych,

19)       udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji,

20)       wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Burmistrza.

 

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1)     życiorys (CV),

2)     list motywacyjny,

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

4)     kserokopie świadectw pracy,

5)     kwestionariusz osobowy

6)     pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)     pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)     Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

V. Warunki pracy:

 1. Stanowisko: kierownicze stanowisko urzędnicze
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat , 8 godzin dziennie,
 3. Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
 4. Praca jednozmianowa.
 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
 6. Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

       1.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

VII. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica (pokój nr 10) lub na adres: Urząd Miasta i Gminy ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko sekretarza Miasta i Gminy.”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 r., o godz. 8.00.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.

 

VIII. Inne informacje:

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica. Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica (pokój nr 11) lub na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy: www.stopnica.pl/bip.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Stopnica: www.stopnica.pl/bip

 

 

 

Zobacz również: