Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej

2018-12-14 21:16:34 Ogłoszenia archiwalne

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

     I.            Określenie stanowiska pracy:

Inspektor ds. księgowości budżetowej.

    II.            Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      nieposzlakowana opinia;

6)      wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości;

7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

 III.            Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych;

2)      znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących finansowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego;

3)      znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;

4)      biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych;

5)      preferowane wyższe wykształcenie ekonomiczne;

6)      preferowane doświadczenie w księgowości budżetowej;

7)      znajomość systemów finansowo-księgowych, w tym systemu Puma;

8)      znajomość systemu BeSTi@;

9)      dyspozycyjność, systematyczność, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy;

10)  umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz odporność na stres;

11)  umiejętność pracy w zespole;

12)  znajomość zagadnień samorządu terytorialnego;

13)  umiejętność prowadzenia rozmów z petentami.

 IV.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

1)      kontrola formalno-rachunkowa, dekretacja i prawidłowe księgowanie dokumentów finansowo księgowych w zakresie wydatków budżetowych z wykorzystaniem programów komputerowych;

2)      dekretacja i prawidłowe księgowanie dochodów budżetowych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem programów komputerowych;

3)      bieżące i prawidłowe ewidencjonowanie zaangażowania środków budżetowych na podstawie zawartych umów i  zamówień oraz zgodnie z ich planem i wykonaniem w budżecie gminy;

4)      bieżąca kontrola prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych oraz ich zaangażowania;

5)      gromadzenie, weryfikacja, kontrola formalno-rachunkowa, wprowadzanie do systemu komputerowego oraz przechowywanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6)      bieżące dokonywanie przypisów i odpisów należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozliczanie wpłat z tytułu tych opłat;

7)      analiza stanu kont podatników i kontrola terminowości regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8)      prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami;

9)      przygotowywanie decyzji administracyjnych nakładających obowiązek uiszczenia opłaty;

10)  wydawanie postanowień i upomnień dotyczących opłat za odpady komunalne oraz prowadzenie egzekucji należności za odbiór odpadów komunalnych;

11)  rozliczanie sołtysów z zainkasowanych kwot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

12)  naliczanie prowizji sołtysom za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

13)  miesięczne uzgadnianie księgowości analitycznej z księgowością syntetyczną wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uzgadnianie księgowości analitycznej z księgowością syntetyczną innych dochodów gminy;

14)  sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych oraz statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

15)  sporządzanie listy płac pracowników urzędu i zleceniobiorców, listy wypłat diet radnym i sołtysom i innych;

16)  kompletowanie dokumentów księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym nadzór nad ich należytym przechowywaniem i archiwizacja zgodnie z ustawą;

17)  właściwa organizacja pracy na własnym stanowisku.

    V.            Warunki pracy:

1)       praca w wymiarze 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy;

2)       praca przy komputerze;

3)       zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

4)       brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

 VI.            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII.            Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

3)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;

4)      oświadczenie kandydata o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  przez Urząd Miasta i Gminy Stopnica;

5)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6)      oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;

7)      oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII.            Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica (pokój nr 10) lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy” w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. (Uwaga: nie ma znaczenia data stempla pocztowego).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2018 r., o godz. 13.00.

 IX.            Informacje dodatkowe:

1)      oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane, w przypadku przesyłki liczy się chwila wpłynięcia oferty do Urzędu Miasta i Gminy (Uwaga: nie liczy się data stempla pocztowego);

2)      kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;

3)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.stopnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 2;

4)      Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;

5)      dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (41) 377 98 00.

Zobacz również: