Nabór na stanowisko urzędnicze

2019-04-25 14:46:33 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

I.    Określenie stanowiska pracy:
Inspektor ds. księgowości budżetowej.
II.    Niezbędne wymagania od kandydatów:
1)    obywatelstwo polskie;
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)    nieposzlakowana opinia;
6)    wykształcenie wyższe ekonomiczne;
7)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
III.    Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1)    znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych;
2)    znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących finansowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego;
3)    znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;
4)    biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych;
5)    preferowane doświadczenie w księgowości;
6)    preferowana znajomość systemu Puma;
7)    preferowana znajomość systemu BeSTi@;
8)    dyspozycyjność, systematyczność, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy;
9)    umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz odporność na stres;
10)    umiejętność pracy w zespole;
11)    znajomość zagadnień samorządu terytorialnego;
IV.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    ewidencja i prawidłowe prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków urzędu gminy zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniami Ministra Finansów;
2)    ewidencja i prawidłowe księgowanie wyciągu bankowego oraz sporządzanie poleceń księgowania w zakresie wydatków;
3)    organizacja, kontrola formalno-rachunkowa, klasyfikowanie i dekretacja dokumentów księgowych w zakresie wydatków;
4)    wstępna kontrola legalności, zasadności i celowości realizowanych wydatków budżetowych;
5)    bieżące i prawidłowe ewidencjonowanie zaangażowania środków budżetowych na podstawie zawartych umów i zamówień oraz zgodnie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminy;
6)    stała analiza wydatków we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej i kontrolowanie wysokości planu wydatków do faktycznego ich wykonania;
7)    terminowe rozliczenie należności i zobowiązań finansowych;
8)    sporządzanie na koniec okresu sprawozdawczego zestawień obrotów i sald oraz co miesięczna analiza i kontrola kont analitycznych i syntetycznych w urzędzie w zakresie wydatków;
9)    wprowadzanie i czuwanie nad terminową realizacją przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich płatności;
10)    terminowe, rzetelne i zgodne z ewidencją księgową oraz z obowiązującymi przepisami sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych gminy;
11)    analiza i kontrola kont rozrachunkowych urzędu, wyjaśnianie powstałych różnic,
12)    czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy o naruszaniu dyscypliny finansów publicznych;
13)    sporządzanie pism w sprawie potwierdzeń sald i uzgadnianie sald z kontrahentami;
14)    współdziałanie z organami sektora finansów publicznych, bankami, urzędami oraz innymi instytucjami;
15)    czuwanie nad terminowym przekazywaniem dotacji dla instytucji kultury i innych dotacji zgodnie z planem finansowym gminy;
16)    formalno-rachunkowe (finansowe) i księgowe rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu gminy;
17)    prowadzenie ewidencji księgowej podatku VAT naliczonego, terminowe i prawidłowe sporządzanie częściowego rejestru zakupów VAT za dany miesiąc, uzgadnianie rejestru sprzedaży VAT za dany miesiąc oraz terminowe sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT za dany miesiąc;
18)    terminowe i prawidłowe sporządzanie zbiorczych rejestrów sprzedaży i zakupów VAT za dany miesiąc oraz terminowe wysyłanie ich do Ministerstwa Finansów plikiem JPK,
19)    terminowe i prawidłowe sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT za dany miesiąc oraz jej terminowe wysyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną;
20)    kompletowanie dokumentów księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym nadzór nad ich należytym przechowywaniem i archiwizacja zgodnie z ustawą.
V.    Warunki pracy:
1)    praca w wymiarze 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica;
2)    praca przy komputerze;
3)    zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
4)    brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
VI.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%
VII.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV);
2)    list motywacyjny;
3)    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
4)    oświadczenie kandydata o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  przez Urząd Miasta i Gminy Stopnica;
5)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6)    oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
7)    oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
VIII.    Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica (pokój nr 10) lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Stopnica” w terminie do dnia 8 maja 2019 r. do godz. 15.00. (Uwaga: nie ma znaczenia data stempla pocztowego).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2019 r., o godz. 13.00.
IX.    Informacje dodatkowe:
1)    oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane, w przypadku przesyłki liczy się chwila wpłynięcia oferty do Urzędu Miasta i Gminy (Uwaga: nie liczy się data stempla pocztowego);
2)    kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
3)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.stopnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica przy ul. Tadeusza Kościuszki 2;
4)    Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
5)    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (41) 377 98 00.

Zobacz również: