Nabór na stanowisko urzędnicze

2019-12-20 15:10:09 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

.......................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy w Referacie)

 

1.      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1)      wykształcenie wyższe ekonomiczne;

2)      doświadczenie w zakresie wymiaru podatków;

3)      obywatelstwo polskie;

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)      nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      nieposzlakowana opinia;

7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

 

2.      Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1)      znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw o: samorządzie gminnym, o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, Ordynacja podatkowa, i innych ustaw i rozporządzeń niezbędnych przy wykonywaniu w/w obowiązków;

2)      znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;

3)      właściwe stosowanie obowiązujących instrukcji i regulaminów;

4)      terminowe i właściwe załatwianie spraw;

5)      dyspozycyjność, systematyczność, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy;

6)      umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz odporność na stres;

7)      umiejętność pracy w zespole.

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

1)      prowadzenie i aktualizacja ewidencji podatkowej, wymiar podatków;

2)      rzetelne i bieżące prowadzenie rejestru przypisów i odpisów w zakresie podatków;

3)      przeprowadzanie czynności sprawdzających oraz kontroli pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych i informacji składanych przez osoby fizyczne i prawne organowi podatkowemu;

4)      prowadzenie postępowań związanych ze skargami, odwołaniami od zobowiązań pieniężnych oraz podaniami o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności należności podatkowych osób fizycznych i prawnych, wydawanie decyzji;

5)      gromadzenie, weryfikacja, kontrola formalno-rachunkowa, wprowadzanie do systemu komputerowego oraz przechowywanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6)      dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem programu komputerowego;

7)      rzetelne i bieżące dokonywanie przypisów i odpisów należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8)      analiza stanu kont podatników i kontrola terminowości regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;

9)      prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami;

10)  przygotowywanie decyzji administracyjnych nakładających obowiązek uiszczania opłaty;

11)  wydawanie postanowień i wystawianie upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie egzekucji należności za odbiór odpadów komunalnych;

12)  naliczenie prowizji sołtysom za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

13)  miesięczne uzgadnianie księgowości analitycznej z księgowością syntetyczną wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

14)  wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego, dochodach i o okresach ubezpieczenia do KRUS;

15)  przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków;

16)  prowadzenie kontroli podatkowych;

17)  pomoc publiczna – kompletowanie dokumentów i sporządzanie sprawozdań;

18)  przyjmowanie wniosków, naliczanie i wydawanie decyzji o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sporządzanie sprawozdań, w tym sprawozdania SP1;

19)  prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie kwitariuszy K-103 i bloków opłaty targowej;

20)  rozliczanie sołtysów z zainkasowanych kwot podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

21)  przygotowywanie niezbędnych informacji do sporządzenia okresowych sprawozdań budżetowych i statystycznych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

22)  kompletowanie dokumentów w porządku systematycznym i chronologicznym nadzór nad ich należytym przechowywaniem i archiwizacja zgodnie z ustawą;

23)  właściwa organizacja pracy na własnym stanowisku.

 

4.      Warunki pracy:

1)       praca w wymiarze 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica;

2)       praca przy komputerze;

3)       zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony;

4)       brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

 

5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6.      Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny, CV;

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

4)      oświadczenia kandydata (wg. załączonego wzoru) o:

a)      posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)      posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)      nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

e)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

5)      wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą posiadać datę i własnoręczny podpis, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej;

6)      wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

7.      Inne:

1)      wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie urzędu (pokój nr 10) lub wysłać pocztą na adres urzędu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektor ds. wymiaru podatków i opłatw terminie do dnia 30.12.2019 r. do godz. 15.00 – nie ma znaczenia data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2019 r., o godz. 14.00.

2)      nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i złożonych za pośrednictwem platformy ePUAP;

3)      oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane;

4)      kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów;

5)      kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości;

6)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Miasta i Gminy, tel. 41 3779 800 w. 36

7)      zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

 


 

 

 

Druki do pobrania:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. Oświadczenia kandydata o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

3.  Klauzula informacyjna.

 

Zobacz również: