Nabór na stanowisko urzędnicze

2019-12-20 15:16:36 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor ds. obsługi organów gminy i kadr

.......................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy w Referacie)

 

1.      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1)      wykształcenie minimum średnie i co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw kadrowo-osobowych;

2)      obywatelstwo polskie;

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)      nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      nieposzlakowana opinia;

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

 

2.      Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1)      znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności ustaw; Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;

2)      znajomość zagadnień samorządu terytorialnego;

3)      biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów kadrowych;

4)      preferowana znajomość systemu Puma;

5)      dyspozycyjność, systematyczność, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy;

6)      umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz odporność na stres;

7)      umiejętność pracy w zespole.

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

W zakresie spraw kadrowych:

1)      prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie;

2)      organizowanie konkursów na stanowiska kierownicze i urzędnicze;

3)      prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników;

4)      prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy;

5)      organizowanie szkolenia pracowników;

6)      organizowanie profilaktycznych badań pracowników – wstępnych, okresowych i kontrolnych, prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji;

7)      współpraca z referatem finansowym w sprawach wynagrodzeń pracowników oraz etatyzacji urzędu;

8)      prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych;

9)      prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. obronnych;

10)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania robót publicznych, prac interwencyjnych i staży absolwenckich na potrzeby Urzędu.

 

W zakresie obsługi rady miejskiej:

1)      przygotowywanie i doręczanie radnym kompletu materiałów na sesję rady, tj. zawiadomień o terminie i porządku obrad, projektów uchwał, informacji i sprawozdań;

2)      sporządzanie protokołów z obrad rady i udostępnianie go do wglądu radnym;

3)      prowadzenie rejestru uchwał rady i interpelacji radnych;

4)      nadawanie biegu i koordynowanie spraw związanych z terminowym przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych;

5)      przygotowywanie strony technicznej posiedzeń rady i jej komisji;

6)      na wniosek przewodniczących komisji zawiadamianie członków komisji o terminach i tematyce posiedzeń;

7)      kierowanie projektów uchwał rady do zaopiniowania przez komisje;

8)      sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji;

9)      przekazywanie Burmistrzowi wniosków komisji;

10)  obsługa kancelaryjna przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz przewodniczących komisji stałych i doraźnych;

11)  prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez radę;

12)  organizowanie współpracy między radą a jednostkami pomocniczymi (sołectwami);

13)  terminowe dostarczanie uchwał rady Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej i innym organom;

14)  publikowanie na tablicach ogłoszeń uchwał rady, zawiadomień, obwieszczeń i innych materiałów wymagających publikacji;

15)  publikowanie na stronach BIP aktów prawnych.

 

W zakresie obsługi burmistrza:

1)      sporządzanie protokołów z posiedzeń i narad;

2)      prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza;

3)      prowadzenie rejestru wydawanych przez Burmistrza upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

4)      przygotowywanie projektów okresowych sprawozdań z realizacji uchwał Rady i zadań Burmistrza.

 

4.      Warunki pracy:

1)       praca w wymiarze 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica;

2)       praca przy komputerze;

3)       zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony;

4)       brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

 

 

5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6.      Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny, CV;

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

4)      oświadczenia kandydata (wg. załączonego wzoru) o:

a)      posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)      posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)      nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

e)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

5)      wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą posiadać datę i własnoręczny podpis, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej;

6)      wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

7.      Inne:

1)      wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie urzędu (pokój nr 10) lub wysłać pocztą na adres urzędu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektor ds. obsługi organów gminy i kadrw terminie do dnia 30.12.2019 r. do godz. 15.00 – nie ma znaczenia data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2019 r., o godz. 14.00

2)      nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i złożonych za pośrednictwem platformy ePUAP;

3)      oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane;

4)      kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów;

5)      kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości;

6)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Miasta i Gminy, tel. 41 3779 800 w. 36

7)      zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

 


 

 

 

Druki do pobrania:

1.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2.      Oświadczenia kandydata o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

3.      Klauzula informacyjna.

 


Zobacz również: