Nabór na wolne stanowisko pracy

2020-05-14 14:53:20 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych


1.      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1)      Wykształcenie:

- dyplom ukończenia wyższych studiów administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub;

-  dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresie administracji;

2)      obywatelstwo polskie;

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)      nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      nieposzlakowana opinia;

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

 

2.      Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne) związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1)      znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności ustaw; ustawa o ewidencja ludności, ustawa o dowodach osobistych, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy;

2)      posiada co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi;

3)      znajomość zagadnień samorządu terytorialnego;

4)      biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel;

5)      preferowana znajomość obsługi Systemów Rejestrów Państwowych poprzez Aplikację „Źródło” oraz programu PUMA;

6)      dyspozycyjność, systematyczność, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy;

7)      umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz odporność na stres;

8)      umiejętność pracy w zespole.

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

W zakresie ewidencji ludności i spraw związanych z wyborami:

 

1)       prowadzenie rejestru stałych mieszkańców Gminy, rejestru pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

2)       wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego i czasowego, zamieszkaniu poza granicami RP oraz pełnego odpisu danych osobowych;

3)       nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich i obcokrajowców przy zameldowaniu oraz na podstawie odrębnych przepisów;

4)       weryfikacja zleceń i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL;

5)       wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, anulowania czynności materialno-technicznej oraz decyzji w sprawach odmowy udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

6)       udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

7)       sporządzanie wykazów dzieci do szkół;

8)       prowadzenie spraw związanych z wyborami – prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania itp.;

9)       wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców oraz  decyzji nie uwzględniających reklamacji lub powodujących skreślenie z rejestru wyborców lub spisu wyborców;

10)   współpraca z Policją i innymi organami, urzędami i konsulatami w zakresie ewidencji ludności;

11)   nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

 

W zakresie dowodów osobistych:

 

1)       przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wprowadzanie w czasie rzeczywistym do Rejestru Dowodów Osobistych  oraz wydawanie dowodów osobistych;

2)       przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby spowodowane chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą;

3)       przyjmowanie zawiadomień i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;

4)       prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odmowy wydania dowodu osobistego w formie decyzji administracyjnych;

5)       stwierdzanie nieważności dowodu osobistego w drodze decyzji administracyjnej w przypadku podania nieprawdziwych danych;

6)       unieważnianie dowodów osobistych w przypadkach określonych ustawą o dowodach osobistych;

7)       udostępnianie w zakresie posiadanego dostępu danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych w formie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych, o których mowa w ustawie o dowodach osobistych uprawnionym podmiotom;

8)       udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu tut. organu uprawnionym podmiotom;

9)       sporządzanie sprawozdań, informacji statystycznych o ilości zrealizowanych zadań zleconych dotyczących dowodów osobistych;

10)   prowadzenie archiwum;

11)   realizacja zleceń o zgonie w celu archiwizacji kopert dowodowych;

12)   współpraca z Policją oraz z innymi jednostkami w zakresie dowodów osobistych.

 

4.      Warunki pracy:

1)       praca w wymiarze 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica – planowany termin nawiązania stosunku pracy od 01.08.2020 r.;

2)       praca przy komputerze;

3)       zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony;

4)       brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

 

 

5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6.      Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny, CV;

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru);

3)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

4)      oświadczenia kandydata (wg. załączonego wzoru) o:

a)      posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)      posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)      nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

e)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

5)      wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą posiadać datę i własnoręczny podpis, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej;

6)      wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

7.      Inne:

1)      wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą na adres urzędu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych” w terminie do dnia 25.05.2020 r. do godz. 15.00 – nie ma znaczenia data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2020 r., o godz. 10.00

2)      nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i złożonych za pośrednictwem platformy ePUAP;

3)      oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane;

4)      kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów;

5)      kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości;

6)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Miasta i Gminy, tel. 41 3779 800 w. 36
7)      zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.


 

Druki do pobrania:

1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2 - Oświadczenia kandydata o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stanie zdrowia, posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

3 - Klauzula informacyjna.

 

 Zobacz również: