Nabór na wolne stanowisko pracy

2021-08-05 11:51:02 Ogłoszenia o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica


1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
1) wykształcenie wyższe, kierunek lub specjalność: ekonomia lub rachunkowość;
2) doświadczenie zawodowe min. 3 lata w księgowości;
3) umiejętność obsługi komputera (pakiet Office);
4) umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
5) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o VAT, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych i innych niezbędnych przy wykonywaniu swoich obowiązków;
6) obywatelstwo polskie;
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nieposzlakowana opinia;
10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne) związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) doświadczenie w księgowości budżetowej;
2) potwierdzenie uczestnictwa w kursach, szkoleniach, posiadane certyfikaty z zakresu księgowości lub rachunkowości;
3) znajomość przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych, ewidencji środków trwałych;
4) znajomość obsługi programów finansowo-księgowych: Puma, Bestia;
5) odpowiedzialność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia;
6) samodzielność w działaniu, kreatywność;
7) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
8) umiejętność sprawnej organizacji pracy;
9) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel;
10) umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) dekretowanie dokumentów księgowych oraz ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych;
2) dokonywanie kontroli dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
3) sporządzanie na koniec okresu sprawozdawczego zestawień obrotów i sald oraz comiesięczna analiza i kontrola kont analitycznych i syntetycznych w zakresie dochodów i wydatków;
4) terminowe, rzetelne i zgodne z ewidencją księgową oraz  obowiązującymi przepisami sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych a także terminowe przekazywanie tych sprawozdań właściwym odbiorcom;
5) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie umorzeń;
6) sporządzanie sprawozdań o stanie środków trwałych;
7) sporządzanie pism w sprawie potwierdzeń sald i uzgadnianie sald z kontrahentami;
8) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy o naruszaniu dyscypliny finansów publicznych;
9) bieżące prowadzenie ewidencji zmian w budżecie oraz planie finansowym urzędu;
10) współdziałanie z organami sektora finansów publicznych, bankami, urzędami;
11) prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz terminowe przekazywanie kwoty odpisu na ZFŚS;
12) prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczanie i przekazywanie wpłaconych wadiów i kaucji na rachunek depozytu;
13) kompletowanie dokumentów księgowych, nadzór nad ich należytym przechowywaniem i właściwa archiwizacja;
14) wprowadzanie do systemu bankowości internetowej oraz czuwanie nad terminową realizacją przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich płatności.

4. Warunki pracy:
1) praca w wymiarze 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica – planowany termin nawiązania stosunku pracy od 01.09.2021 r.;
2) praca przy komputerze;
3) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony;
4) brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, CV;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru);
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
4) oświadczenia kandydata (wg załączonego wzoru) o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą posiadać datę i własnoręczny podpis, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej;
- wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

7. Inne:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą na adres urzędu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektor ds. księgowości” w terminie do dnia 16.08.2021 r. do godz. 15.00 – nie ma znaczenia data stempla pocztowego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2021 r., o godz. 10.00.
2) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i złożonych za pośrednictwem platformy ePUAP;
3) oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane;
4) kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów;
5) kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości;
6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. Szczegółowych informacji udziela Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, tel. 41 3779 802 (w okresie trwania naboru) oraz Sekretarz Miasta i Gminy Stopnica, tel. 41 3779 800
(po zakończonym naborze);
7) zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.
Druki do pobrania:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Oświadczenia kandydata o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stanie zdrowia, posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
3. Klauzula informacyjna.

Zobacz również: