Nabór na wolne stanowisko pracy

2021-12-30 14:47:39 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA DS. BUDOWY DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
1) wykształcenie wyższe, kierunek lub specjalność: budownictwo;
2) doświadczenie zawodowe min. 3 lata;
3) umiejętność obsługi komputera (pakiet Office);
4) umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
5) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych, o ochronie zabytków, o funduszu sołeckim oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw;
6) obywatelstwo polskie;
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nieposzlakowana opinia;
10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne) związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) doświadczenie w administracji samorządowej lub państwowej;
2) potwierdzenie uczestnictwa w kursach, szkoleniach, posiadane certyfikaty;
3) znajomość zasad i przepisów dotyczących zamówień publicznych;
4) odpowiedzialność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia;
5) samodzielność w działaniu, kreatywność;
6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
7) umiejętność sprawnej organizacji pracy;
8) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel;
9) umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz odporność na stres.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) W zakresie planowania przestrzennego:
a) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego,
b) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i ustalaniem lokalizacji inwestycji celu publicznego po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi,
c) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2) W zakresie inwestycji:
a) planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację obejmujących między innymi budowę, modernizację obiektów i urządzeń komunalnych oraz zakupy inwestycyjne,
b) współpraca przy opracowywaniu wieloletnich programów inwestycyjnych,
c) przygotowanie założeń do projektów budowlanych, projektów umów, uzyskanie uzgodnień, opinii i zatwierdzenia projektu do dalszej realizacji,
d) działania przygotowawcze do rozpoczęcia budowy: zawarcie umowy, przygotowanie dokumentacji budowy, przekazanie placu budowy oraz sprawy związane z pozwoleniem wejścia na teren,
e) kontrola przebiegu robót, odbiory robót zanikających, odbiór końcowy, skompletowanie dokumentacji odbiorczej i dokumentów związanych z użytkowaniem oraz rozliczenie kosztów,
f) przekazywanie zakończonych inwestycji na stan mienia gminy,
g) organizowanie i udział w przeglądach pogwarancyjnych;
3) W zakresie drogownictwa:
a) organizowanie, koordynowanie i kontrola prac związanych z realizacją inwestycji drogowych, technicznym utrzymaniem dróg gminnych – wewnętrznych, dojazdowych do pól, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych i parkingów, urządzeń drogowych i budowli w zakresie oznakowania, w tym zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych,
b) zarządzanie siecią dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy, modernizacja oraz prawidłowa eksploatacja i utrzymanie, a w szczególności:
- zaliczanie dróg do właściwej kategorii oraz zmiana ich kwalifikacji,
- wydawanie opinii o ustaleniu przebiegu dróg,
- wydawanie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg,
- opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na przyleganie inwestycji do pasa drogowego,
- wydawanie decyzji na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
c) wnioskowanie o rozwiązania komunikacyjne uwzględniające potrzeby mieszkańców oraz dbałość o sprawną organizację, porządek i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wydawanie opinii w tym zakresie;
4) W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentów w tym zakresie,
b) prowadzenie rejestru dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,
c) realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
d) współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
e) przyjmowanie wniosków od osób posiadających tytuł prawny do zabytku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie wykonywane przy zabytku wpisanym do rejestru, prowadzenie dokumentacji związanej z udzieleniem dotacji oraz jej rozliczenie;
5) Koordynowanie spraw wynikających z wniosków zawierających wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego.
4. Warunki pracy:
1) praca w wymiarze 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica – planowany termin nawiązania stosunku pracy od 01.02.2022 r.;
2) praca przy komputerze;
3) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony;
4) brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, CV;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru);
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
4) oświadczenia kandydata (wg załączonego wzoru) o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą posiadać datę i własnoręczny podpis, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej;
- wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
7. Inne:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą na adres urzędu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. budowy dróg i planowania przestrzennego” w terminie do dnia 10.01.2022 r. do godz. 15.00 – nie ma znaczenia data stempla pocztowego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2022 r., o godz. 10.00.
2) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i złożonych za pośrednictwem platformy ePUAP;
3) oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane;
4) kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów;
5) kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości;
6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. Szczegółowych informacji udziela Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, tel. 41 3779 802 (w okresie trwania naboru) oraz Sekretarz Miasta i Gminy Stopnica, tel. 41 3779 800 (po zakończonym naborze);
7) zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.


Druki do pobrania:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Oświadczenia kandydata o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stanie zdrowia, posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
3. Klauzula informacyjna.


Zobacz również: