Nabór na wolne stanowisko pracy

2021-12-30 14:57:47 Ogłoszenia o naborze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
1) wykształcenie wyższe, kierunek lub specjalność: geodezja lub/i kartografia;
2) doświadczenie zawodowe min. 2 lata;
3) umiejętność obsługi komputera (pakiet Office);
4) umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
5) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, Prawo ochrony środowiska, Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw;
6) obywatelstwo polskie;
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nieposzlakowana opinia;
10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne) związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) doświadczenie w administracji samorządowej lub państwowej;
2) potwierdzenie uczestnictwa w kursach, szkoleniach, posiadane certyfikaty;
3) znajomość przepisów i zasad dotyczących realizacji rządowego programu Czyste Powietrze oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;
4) odpowiedzialność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia;
5) samodzielność w działaniu, kreatywność;
6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
7) umiejętność sprawnej organizacji pracy;
8) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel;
9) umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz odporność na stres.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) W zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy m.in.:
- dotyczących tworzenia i gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
- ustaleniem sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
- związanych z obrotem tymi nieruchomościami, m.in. ich sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddaniem w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczeniem,
- prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości,
- wnioskowanie w sprawie ustalania i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy bądź najmu składników mienia komunalnego,
- dokonywanie wyceny nieruchomości na potrzeby gminy, w tym na potrzeby ewidencji finansowo-księgowej;
b) prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia;
c) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
d) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych;
e) zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości;
f) prowadzenie postępowania w zakresie rozgraniczania, scalania i podziału nieruchomości, w tym wstępna obsługa geodezyjna dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Stopnica;
g) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom;
2) W zakresie ochrony środowiska m.in.:
a) kontrola realizacji przepisów o ochronie środowiska, między innymi w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej, w tym:
- opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla organów zatwierdzających te programy,
- opiniowanie warunków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
- nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy,
- opracowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy i prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
- przygotowywanie projektów uchwał dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
b) utrzymanie czystości i porządku w gminie;
3) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody:
a) rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat z tego tytułu,
b) przygotowanie wniosków o wycinkę drzew na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Stopnica;
4) udzielanie mieszkańcom Gminy Stopnica, posiadającym nieruchomości na obszarze gminy, niezbędnej pomocy przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”, polegające w szczególności na:
a) udzielaniu informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
b) podejmowaniu we współpracy z innymi pracownikami Urzędu, sołtysami i radnymi, działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie,
c) wsparciu Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności,
d) przekazywaniu do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie,
e) pomocy Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników;
5) wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

4. Warunki pracy:
1) praca w wymiarze 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica – planowany termin nawiązania stosunku pracy od 01.02.2022 r.;
2) praca przy komputerze;
3) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony;
4) brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, CV;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru);
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
4) oświadczenia kandydata (wg załączonego wzoru) o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą posiadać datę i własnoręczny podpis, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej;
- wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
7. Inne:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą na adres urzędu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska” w terminie do dnia 10.01.2022 r. do godz. 15.00 – nie ma znaczenia data stempla pocztowego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2022 r., o godz. 10.00.
2) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i złożonych za pośrednictwem platformy ePUAP;
3) oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane;
4) kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów;
5) kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości;
6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. Szczegółowych informacji udziela Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, tel. 41 3779 802 (w okresie trwania naboru) oraz Sekretarz Miasta i Gminy Stopnica, tel. 41 3779 800 (po zakończonym naborze);
7) zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.
Druki do pobrania:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Oświadczenia kandydata o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stanie zdrowia, posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
3. Klauzula informacyjna.


Zobacz również: