Zarządzenie Nr 3/08 z 28 stycznia 2008r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 3/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 28 stycznia 2008r.

W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Szczeglin dla wyboru sołtysa.

Na podstawie § 7 Statutu Sołectwa Szczeglin, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IW8/07 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 13 lutego 2007r. zarządzam, co następuje:

§1

1.  W związku ze złożoną pisemną rezygnacją z funkcji Sołtysa przez Panią Iwonę Grochowską - zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Szczeglin dla wyboru nowego Sołtysa.
2.  Zebranie odbędzie się w dniu 8 lutego 2008r. (piątek) o godz.1300 w mieszkaniu Pana Józefa Schabowskiego w Szczeglinie. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie będzie obecnych co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, tj. 33 osób, wybory będą przeprowadzone w tym samym dniu o godz 1330. bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3.  Proponowany porządek obrad:
1) otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego obrad,
2) stwierdzenie quorum,
3) wybór sołeckiej komisji wyborczej,
4) zgłoszenie kandydatów na sołtysa,
5) głosowanie i ustalenie wyników wyborów,
6) omówienie zadań gospodarczych sołectwa,
7) wolne wnioski i zapytania.

§2

Zarządzenie   podlega   ogłoszeniu   przez   rozplakatowanie   na   terenie   Sołectwa Szczeglin.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 807

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-08 14:25:46
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 12:41:39
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 12:41:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony