Uchwała Nr XIV/4/08 z 13 marca 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIV/4/08
Rady Gminy w Stopnicy z dnia 13 marca 2008r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W „Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Stopnica na 2008 rok”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/63/07 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 28  grudnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ w Rozdziale 9. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za wykonanie zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w kwocie 85,00 zł za udział w każdym posiedzeniu bez względu na czas jego trwania.”,

2/ Załącznik „Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008 rok” otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań gminy i prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zasady wynagradzania członków komisji określa rada gminy w gminnym programie.

Załączone pliki:


(U_4_2008zal.doc - 67.584 KB) Data publikacji: 2008-04-10 11:00:34 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: Załącznik do Uchwały Nr XIV/4/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 13 marca 2008r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 843

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-03-19 12:13:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-04-10 10:28:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-07 12:08:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony