Protokół Nr XII/07

Wersja do druku

Protokół Nr XII/07

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 4 grudnia 2007 roku.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- Przedstawiciele Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju:
  Barbara Robak, Jan Łukasik,
- Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju Stanisław Woś,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz
Otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 9.00.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy,
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i
przegłosowanie,
5.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 2 października 2007 roku,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na
        2008r.
    b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok,
    c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok,
    d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
        ścieków z terenu gminy Stopnica,
    e) przystąpienia Gminy Stopnica do Stowarzyszenia „G5” działającego jako Lokalna Grupa Działania.
    f) zbycia nieruchomości,
    g) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
    h) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
    i) skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodne z
         przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty
    j) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami
         pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok,
    k)zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10.Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
Przebieg sesji:

Ad.1.  Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XII sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję, stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad ppkt f. tj. podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości po czym zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ppkt h porządku obrad otrzyma brzmienie: „w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”. Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowaną zmianę zapisu ppkt h. Za przyjęciem ppkt h w brzmieniu jak wyżej głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad porządkiem obrad. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.

Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Cezary Borowiec poinformował, że nie udzielono odpowiedzi na wniosek mieszkańców Domu Socjalnego w Stopnicy w sprawie budowy garaży.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że mieszkańcy Domu Socjalnego w Stopnicy zwracali się już wcześniej z prośbą o wyrażenie zgody na ustawienie garaży przy budynku socjalnym na co otrzymali negatywną odpowiedź. Wniosek o takiej samej treści wpłynął ponownie i będzie przekazany stałym komisjom Rady Gminy celem zaopiniowania.
- radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę, że fakt przydzielenia mieszkania socjalnego nie powinien wpływać na dalsze roszczenia lokatorów dlatego jego zdaniem wniosek lokatorów o tej samej treści nie powinien już być rozpatrywany ponieważ odpowiedź została już udzielona.
 Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokółu głosowało 14 radnych.               
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek aby przed kolejnym punktem porządku obrad głos zabrał Komendant Państwowej Straży Pożarnej p. Stanisław Woś.
W wyniku przeprowadzonego głosowania za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
W dalszej części sesji głos zabrał Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju p. Stanisław Woś który podziękował Radzie oraz Wójtowi Gminy za współpracę i wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej po czym zapoznał zebranych ze strukturą organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakresem obowiązków i ilością zdarzeń w których uczestniczyli strażacy ( w roku 2007 na terenie powiatu buskiego 907 zdarzeń w tym na terenie gminy Stopnica 82 zdarzenia). Zwrócił uwagę, że z uchwalonego dla Państwowej Straży Pożarnej  budżetu jedynie 13% środków przeznaczone jest na utrzymanie placówki natomiast pozostałe tj. 87% to płace wraz z pochodnymi. Podkreślił, że tak niski wskaźnik procentowy pozwala jedynie na pokrycie bieżących wydatków jak: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, zakup odzieży dla pracowników i inne. Poinformował, że najbliższym zamierzeniem jest zakup pontonu nisko- podłogowego (wstępny koszt ok. 22.000 zł) celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Straży Pożarnej uczestniczącym w akcjach ratujących życie. 
Kończąc swoją wypowiedź zwrócił się do radnych o wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w miarę posiadanych środków. Zapewnił, że w przypadku zakupu nowego sprzętu stary zostaje przekazany jednostkom OSP działającym na terenie powiatu  buskiego.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej za udział w sesji oraz przedstawione informacje na temat działalności straży.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 2 października 2007r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję  nad treścią sprawozdania.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją z realizacji uchwał.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych.     
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Krzysztof Zych zapytał dlaczego odwołano przetarg na asfaltowanie dróg?
- radny Grzegorz Rokosz poruszył problem odbioru śmieci. Zwrócił uwagę, że nie do każdej posesji dojeżdża samochód odbierający śmieci w związku z czym są przypadki, że śmieci wywożone są do lasu. W nawiązaniu do powyższego radny zgłosił propozycję zorganizowania spotkania z przedstawicielem firmy odbierającej śmieci celem omówienia powyższego problemu.
- radny Cezary Borowiec zapytał kiedy zostanie ustawiony fotoradar przy skrzyżowaniu dróg Stopnica-Wolica oraz poruszył problem parkowania samochodów w Stopnicy na ulicy obok Banku Spółdzielczego oraz posesji p. Kociołek. Zdaniem radnego na tym odcinku jest zbyt wąska droga i parkowane tam samochody zagrażają bezpieczeństwu innym użytkownikom drogi.
- radny Czesław Sztuk  zapytał na jakie zadania zostały złożone fiszki i które zadanie jest priorytetowe.

Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:  
-  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2008 r.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Poinformował ponadto, że wpłynął również wniosek  o zwolnienie Zakładu z podatku od nieruchomości od składowiska odpadów w Klępiu Dolnym na 2008 rok.
Wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych , 1 radny głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały:
- w sprawie przystąpienia Gminy Stopnica do Stowarzyszenia „G5” działającego jako Lokalna Grupa Działania.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zapytał kto będzie kierował  Stowarzyszeniem i czy już zostało zarejestrowane w sadzie?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy Ryszard Zych poinformował, że z inicjatywy przedstawicieli władz samorządu gminnego 5 gmin: Stopnica, Pacanów, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica powstało i zarejestrowane zostało w KRS Stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmi Stowarzyszenie „G5”. Stowarzyszenie ma na celu realizację zapisów zawartych w statucie stowarzyszenia a przede wszystkim wykonanie i realizację  Lokalnej Strategii Rozwoju opracowaną przez Lokalną Grupę Działania dla 5 wymienionych gmin.
W uzupełnieniu do wypowiedzi Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wnioski o pozyskanie środków finansowych muszą spełniać pewne kryteria a między innymi odpowiednią liczbę ludności. W związku z tym, że tego wymogu gmina jako sama nie spełnia przystąpienie do Stowarzyszenia jest zasadne.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem  uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodne z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Cezary Borowiec zapytał, czy w roku bieżącym z realizacji programu korzystał tylko Klub Sportowy?
W nawiązaniu do pytania radnego Wójt Gminy poinformował, że Rada Gminy uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określając zakres zadań. W roku bieżącym z uchwalonego programu korzystał jedynie Klub Sportowy w Stopnicy realizując zadania w zakresie  upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
W dyskusji głos zabrali:
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz  wyjaśniła czego dotyczą proponowane w projekcie uchwały zmiany uzasadniając następująco:
- województwo świętokrzyskie nie podpisało umów z Unią Europejską na środki służące współfinansowaniu inwestycji. Na złożone fiszki gmina nie otrzymała odpowiedzi i w związku z tym nie było możliwości rozpoczęcia inwestycji dotyczących kanalizacji, odbudowy zamku oraz centrum sportu i rekreacji, dlatego należy zmniejszyć dochody i wydatki budżetowe
- ponieważ do dnia 30 listopada 2007r. nie zrealizowano wydatków środków nie wygasających w kwocie 313.618 zł  następuje zwiększenie dochodów i wydatków o tą kwotę którą  w wydatkach przeznacza się na: kanalizację miejscowości Mariampol, Suchowola, Szklanów, Mietel, Szczeglin, Nowa Wieś, Klępie Górne, Białoborze – 178.000zł., remonty dróg gminnych –  66.618zł., odbudowę zamku – 69.000 zł.
- w dziale 801 następuje zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 1.253zł.
- w dziale 852 opieka społeczna zmiany polegają na przeniesieniu wydatków budżetowych  o kwotę 23.200 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP.
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek aby w ramach nie wykorzystanych w 2007r. środków wykonać oświetlenie uliczne w m. Podlasek ponieważ został już opracowany projekt.
W nawiązaniu do wniosku radnego Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że wniosek ten nie dotyczy projektu omawianej uchwały, w związku z czym należy zgłosić go do projektu budżetu gminy na 2008r.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2007zł. po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy informując:
- odbył się trzeci przetarg na asfaltowanie dróg gminnych. Wyliczono wartość zadania oraz zabezpieczono w budżecie gminy środki na ten cel. W wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, że wartość zadania jest wyższa od środków zabezpieczonych w budżecie gminy w związku z czym przetarg ten unieważniono a ogłoszono nowy na te same odcinki dróg.
- w dniu 6 grudnia 2007r. przedstawiciele zakładu odbierającego śmieci będą kontaktować się z sołtysami poszczególnych sołectw w celu dokonania rozliczenia dlatego też będzie istniała możliwość wyjaśnienia spornych spraw dotyczących odbioru śmieci. O terminie tym należy powiadomić zainteresowanych mieszkańców.
-  przeprowadzono drugi przetarg na zakup fotoradaru (15.250 zł). W związku z tym, że przetarg odbył się w m-cu listopadzie nierealnym będzie ustawienia fotoradaru przy skrzyżowaniu dróg Stopnica-Wolica do końca br.     
- problem parkowania samochodów regulują znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego. W związku z tym , że użytkownicy drogi nie przestrzegają tych przepisów wniosek dotyczący nieprawidłowego parkowania samochodów na ulicy w Stopnicy obok Banku zostanie przesłany do Policji celem podjęcia działań.
- gmina Stopnica złożyła 10 fiszek na następujące zadania: odbudowa zamku ( zadanie priorytetowe), kanalizacja miejscowości: Podlasek, Smogorzów, Topola, Konary (zadani priorytetowe) rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacja 8 sołectw, pozostałe fiszki dotyczyły remontów dróg zgłoszonych przez radnych na terenie gminy.

Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
- radny Grzegorz Rokosz zapytał czy rozliczono już z wykonawcą asfaltowanie dróg?. Zwrócił uwagę, że wykonane odcinki dróg w większości nie spełniają określonej grubości masy asfaltowej.
- radny Krzysztof Zych zapytał czy Wójt Gminy wydał pozwolenie na wycinkę 6 sztuk drzew w miejscowości Podlasek? ( za nowym przystankiem).
- sołtys wsi Szczytniki Krystyna Walasek zwróciła uwagę na fakt, że firma odbierająca  śmieci winna obciążyć mieszkańców jedynie za odebrane śmieci. Poinformowała, że obecnie bez względu na fakt wykonania usługi mieszkańcy otrzymali faktury do zapłaty.
- radny Czesław Sztuk zgłosił wniosek o zamieszczenie na stronie internetowej gminy informacji o zapotrzebowaniu na firmy zbierające śmieci. Zdaniem radnego w przypadku pojawienia się kolejnych firm sytuacja ustabilizuje się. Jednak za treść zawartej umowy nie odpowiada  gmina lecz indywidualnie każdy mieszkaniec który taką umowę podpisał.
- Przedstawiciel Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju Jan Łukasik poinformował, że istnieje możliwość tworzenia Grup Producenckich które są szansą na zwiększenie konkurencyjności, poprawianie produkcji, zarządzania gospodarstwami rolnymi. Jeżeli pojawi się inicjatywa tworzenia takich grup na terenie naszej gminy istnieje możliwość korzystania z pomocy Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Ad.10. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 12.30

Protokolant

Zofia Marzec     

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1006

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-03-28 08:00:11
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-05-14 11:51:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-14 11:51:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony