Uchwała Nr XIV/1/08 z 13 marca 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIV/1/08
Rady Gminy Stopnica
z dnia 13 marca 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.  165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 12, 13, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości: 24 245 011zł,
z tego:
a)dochody bieżące: 14 274 596zł
b)dochody majątkowe: 10 300 415zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości: 30 459 922zł
z tego:
a) wydatki bieżące: 13 011 315zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6 276 871zł
dotacje: 154 000zł
wydatki na obsługę długu: 2 000zł
b) wydatki majątkowe: 17 448 607zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi w wysokości:15 628 607zł
a)wydatki majątkowe: 15 628 607zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 3

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości  5 884 911zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)zaciąganych kredytów w kwocie: 5 754 519zł,
2)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 130 392zł.
2.Przychody budżetu w wysokości: 5 931 701zł, rozchody w wysokości: 46 790zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokści: 200 000zł,
z przeznaczeniem na:
a)wydatki zaplanowane w budżecie, które będą wymagały zwiększenia
 środków: 200 000zł,

§ 5

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3.Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 80 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 136 073zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1)zakładów budżetowych: przychody – 1 245 198zł, wydatki 1 242 320zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1.Dotacje podmiotowe dla:
1)gminnych instytucji kultury na łączną kwotę: 47000zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 10.

1.Dotacje celowe na łączną kwotę: 107 000zł, zgodnie załącznikiem nr11.

§ 9

1.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody  - 16000 zł,
2)wydatki  - 30000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500 000zł;
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu: w kwocie: 5 754 519zł;
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 46 790zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 500 000zł,
2)zaciągania zobowiązań:
a)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku
3)dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4)dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1489

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-04-10 11:49:10
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-04-11 12:11:31
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-04-11 12:11:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony